Saturday, 20 October 2012


GOLONGAN KATAKATA KERJA

Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan atau keadaan melakukan sesuatu oleh manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya.


KATA ADJEKTIF

Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatukata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.


KATA HUBUNG
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.